Steinway & Sons
Vietnam
Vietnam

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Đã đăng ký Bản quyền
Steinway & Sons (còn được gọi là "Công ty") rất sẵn lòng cung cấp cho bạn Trang web này ("Trang web") và nhằm mục đích cung cấp thông tin. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng ("Điều khoản và điều kiện sử dụng") liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc bất kỳ phần nào của chúng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào và nên định kỳ truy cập trang này để xem lại Điều khoản và Điều kiện sử dụng hiện hành áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản hoặc Điều kiện sử dụng nào, việc bạn cho phép sử dụng các tài liệu sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi tài liệu mà bạn đã sao chép ra từ trang của chúng tôi.

Trong suốt các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, các từ "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến Steinway & Sons và tất cả các bộ phận kinh doanh và công ty con.

Sử dụng tài liệu và Quyền sở hữu trí tuệ
Chúng tôi cho phép bạn xem, sao chép và sao chép bất kỳ nội dung nào của Trang web này miễn là bạn đồng ý và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng có trong tài liệu này (và trong bất kỳ thỏa thuận riêng nào mà bạn ký kết với chúng tôi).

Luật sở hữu trí tuệ theo luật pháp Hoa Kỳ và Quốc tế bảo vệ, các tài liệu và việc sử dụng trái phép các tài liệu này có thể vi phạm các luật này. Bạn phải giữ lại tất cả các thông báo độc quyền có trong các tài liệu gốc trên bất kỳ bản sao của các tài liệu. Bạn không được bán hoặc sửa đổi các tài liệu hoặc sao chép, hiển thị, thực hiện công khai, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Việc sử dụng các tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Không có gì trên Trang web này hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi sẽ được hiểu là trao bất kỳ giấy phép nào theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào của chúng tôi, cho dù bằng sự ngăn cản trực tiếp, ngụ ý hay cách khác. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng (các) nhãn hiệu của chúng tôi hoặc bất kỳ đồ họa liên quan nào dưới dạng "liên kết nóng" tới bất kỳ Trang web nào trừ khi được chúng tôi chấp thuận.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Chúng tôi đã cung cấp các liên kết đến một số trang web của bên thứ ba như một phép lịch sự. Bằng cách cung cấp các liên kết này, chúng tôi không xác nhận, chấp nhận hoặc đồng ý với bất kỳ nội dung nào của các trang web được liên kết hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi không xem xét hoặc kiểm soát nội dung của các trang web bên thứ ba và nội dung đó không phải là một phần của Trang web của chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với Trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thận trọng khi bạn truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với Trang web của chúng tôi.

Khước từ trách nhiệm bảo hành, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại do hậu quả
Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc Trang web và máy chủ của nó không có vi-rút máy tính và các hàng hóa độc hại khác. Nếu việc sử dụng Trang web của bạn dẫn đến nhu cầu bảo trì hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những chi phí đó.

Thông tin trên Trang web được cung cấp trên cơ sở 'như hiện tại' mà không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, và như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, lỗi, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu chúng tôi có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không . Trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân của hành động (dù là trong hợp đồng, sai lầm, bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất, hoặc nếu không) vượt quá số tiền bạn phải trả, nếu có, để truy cập Trang web này.

Trang web có thể chứa lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cập nhật trang web nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật trang web. Việc sử dụng trang web được thực hiện ở bất cứ thời điểm nào.

Bồi thường
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi vô hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn phí pháp lý và kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc kết quả từ việc bạn sử dụng tài liệu (bao gồm phần mềm) hoặc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

Lựa chọn Luật pháp và Quyền tài phán
Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang New York mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào của các quy định pháp luật. Bất kỳ hành động nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ chỉ được đưa ra tại các tòa án tiểu bang và tòa án liên bang ở Tiểu bang New York và tất cả các bên từ chối bất kỳ sự phản đối nào đối với quyền tài phán cá nhân và địa điểm tại các tòa án đó.

Hiệu lực
Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, các điều khoản hoặc phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận
Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty đối với vấn đề trong tài liệu này và sẽ không được sửa đổi trừ khi Công ty cung cấp ở đây hoặc thông qua một văn bản được ký bởi cả hai bên.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được cập nhật lần cuối: 31/05/2012

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hãy để lại những câu hỏi của bạn — bằng điện thoại hoặc email.

Bảng Tin Của Chúng Tôi

Nhận thông tin mới nhất từ Steinway & Sons Việt Nam.

Nhấp vào đây